KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VAIMO AB
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF VAIMO AB

Aktieägarna i Vaimo AB kallas härmed till årsstämma den 28 maj 2019 kl. 15.00 i Bolagets lokal på Rosenlundsgatan 40 i Stockholm.

The shareholders of Vaimo AB are hereby summoned to the annual general meeting on 28 May 2019 at 15.00 at the Company’s office at Rosenlundsgatan 40 in Stockholm.

För att få delta i stämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 22 maj 2019, dels till bolaget anmäla sitt deltagande och eventuella biträden (högst två) vid stämman senast fredagen 24 maj 2019. Anmälan skall ske skriftligen per post till Vaimo AB, Rosenlundsgatan 40, 118 53 Stockholm eller per e-post till [email protected]. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, aktieslag, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

To attend the general meeting the shareholder must be included in the share register maintained by Euroclear Sweden AB as of Wednesday 22 May 2019, and notify the company of their participation and any assistants (no more than two) in the general meeting no later than Friday 24 May 2019. The notification shall be in writing to Vaimo AB, Rosenlundsgatan 40, 118 53 Stockholm, Sweden, or via e-mail: [email protected]. The notification should state the name, personal/corporate identity number, shareholding, share classes address and telephone number and, when applicable, information about representatives, counsels and assistants. When applicable, complete authorization documents, such as registration certificates and powers of attorney for representatives and assistants, should be appended the notification.

För mer information hänvisas till kallelsen. / For further information please refer to the below Notice of Extra General Meeting 2019.

RELATERADE DOKUMENT / RELATED DOCUMENTS

Hej!

Välj sida