Tuotetiedonhallinnan järjestelmä, PIM (Product Information Management), tarjoaa ratkaisun tuotetiedon jatkuvasti kasvavan vaatimustason hallitsemiseksi. Esittelen tässä artikkelissa tärkeimpiä PIMin tuomia liiketoiminnan hyötyjä, joilla ratkaisun hankintaa voi perustella yrityksen johdolle.

Yritykset käyttävät kasvavassa määrin tuotetietoa liiketoiminnassaan. Digitaaliset kanavat ovat luoneet mahdollisuuden tarjota asiakkaille ja sisäisille toiminnoille tuotetietoa, joka on kattavampaa, yksityiskohtaisempaa ja rikkaampaa kuin ennen. Asiakkaat ovat myös oppineet vaatimaan tuotetiedolta enemmän vertaillessaan tuotteita ja halutessaan varmistua, että vastaanotettu tuote todella vastaa verkossa syntynyttä mielikuvaa.

Lisääntynyt tuotetiedon määrä ja asiakkaiden kasvanut vaatimustaso luovat yrityksille uudenlaisia haasteita: tuotetiedon kasvavaa volyymia, sen valjastamista kilpailueduksi ja hyödyntämistä laajentumisessa ja uusissa toiminnoissa pitää voida hallita tehokkaasti.

 

Tiivistetysti, tärkeimmät PIMin tuomat hyödyt ovat:

  • Parempi sisäisten tiimien yhteistyö ja tehokkaat työnkulut
  • Keskitetty tuotetieto ja yksi näkymä koko tuotetietoon
  • Kasvanut myynti
  • Nopeampi tuotteen julkaisu kaikille markkinoille
  • Kyky käsitellä enemmän tuotteita, tuotevalikoimia ja kanavia
  • Johdonmukainen tuotetieto, jonka pohjalta voi kehittää asiakaskokemusta ja uusia ratkaisuja.

Lue hyödyistä tarkemmin seuraavissa kappaleissa.

 

Tuotetiedon käsittelyn tuottavuus kasvaa

Tuotetietoa käsitellään yrityksessä monissa eri vaiheissa. Sitä voidaan vastaanottaa omista ja ulkoisista järjestelmistä, tavarantoimittajilta tai tuottaa itse yrityksen valmistamille tuotteille. Tuotetiedon keräämisen jälkeen sitä standardoidaan, luokitellaan ja rikastetaan, ja lopuksi se julkaistaan moniin eri myynti- ja markkinointikanaviin.

Yleiskäyttöisiä ratkaisuja ja itse ylläpidettyjä tietokantoja ei voi kehittää hallitsemaan näin suurta toimintojen määrää. Jotta tuotetietoja voisi hallita tehokkaasti ja säilyttäen kokemus laajan tietomäärän hallinnasta, pitää sitä käsitellä juuri siihen optimoidussa järjestelmässä: PIMissä.

Asiakkaan vaatimus asiakaskokemuksen laadulle on nykyään niin korkea, että tuotetiedolta edellytetään yksilöllisiä kuvauksia, mediatiedostoja, teknisiä tietoja, tunteisiin vetoavaa tietoa ja liittyviä muita tuotteita, kuten lisätarvikkeita tai varaosia. Kansainvälisesti toimivien yritysten pitää myös kääntää ja lokalisoida tuotetieto.

Tuotetiedon hallinnan järjestelmä automatisoi työprosesseja mahdollisimman paljon ja optimoi jäljelle jääviä manuaalisia työvaiheita. PIMin tarjoamaan tuottavuuden kasvun määrään vaikuttaa lukuisat eri tekijät, kuten yrityksen nykyinen tuotehallinnan tehokkuus ja asiakaskanavien asettamat vaatimukset tuotetiedolle, mutta yleisesti ottaen yritys voi odottaa jopa kaksinkertaistavansa tuottavuuden PIMin käyttöönoton myötä.

 

Kehittyneen tuotetiedonhallinnan vaikutus tulokseen

PIM-järjestelmän integroiminen osaksi yrityksen liiketoimintaa mahdollistaa monen KPI:n kehittämisen, kuten esimerkiksi konversion, time-to-marketin ja tuotepalautusten.

  • Konversioaste on usein yksi tärkeimmistä yrityksen suorituskyvyn mittareista. PIMissä hallinnoidaan tuotetietoa, jota hyödynnetään markkinoinnissa ja myynnissä. Täten sillä on suora vaikutus asiakaskokemukseen, tai tarkemmin sanottuna asiakkaan tuotekokemukseen. Oikein suunniteltuna tuotetiedon hallinta tukee yrityksen kanaviin suunniteltuja asiakaspolkuja, joiden tavoite on konvertoida asiakaskäynti ostamiseksi. PIM tarjoaa kattavaa, täsmällistä, rikasta ja tunteisiin vetoavaa tuotetietoa. Lisäksi PIM tarjoaa tuotteesta lisätietoa samassa kontekstissa, joka voi tukea asiakkaan ostopäätöstä tai kasvattaa lisämyyntiä suuremman kertaostoksen muodossa.
  • Time-to-market eli tuotteen myytäväksi julkaisemiseen kuluva aika pienenee PIMin tarjoaman automatisoinnin ja työprosessien optimoinnin myötä. Myyntiä voidaan kasvattaa, kun tuote julkaistaan sen ollessa vielä erittäin haluttu, ja kun kilpailijat eivät ole vielä kilpailemassa näkyvyydestä hakukoneissa. PIM myös automatisoi hakukoneoptimoinnissa käytettävän tiedon tuottamista, joka osaltaan lisää myyntiä parantuneena sijoittumisena hakutuloksissa
  • Verkkokauppaostoksista keskimäärin 15-30% palautetaan, mikä on noin kolminkertainen määrä verrattuna fyysisissä myymälöissä tehtyihin ostoksiin. Yksinkertaistetusti syy suurempaan palautusprosenttiin on se, että vastaanotettu fyysinen tuote ei vastaakaan verkkokaupassa syntynyttä mielikuvaa tuotteesta. Toinen vastaava yrityksen toimintaa rasittava tekijä on asiakaspalaute verkosta ostetuista tuotteista. Tuotepalautusten ja asiakaspalautteiden määrää voidaan vähentää tarjoamalla asiakkaalle tarkka ja kattava kuvaus tuotteesta. Se luo tuotetiedon tuottamisen prosesseihin lisähaasteen, jota voidaan hallita PIMiä hyödyntämällä.

PIM kasvattaa strategista kilpailuetua

Yritysten digitaalisen strategian haasteisiin usein sisältyy nopea digitaalinen muuntautuminen, tehokas liiketoiminnan skaalautuminen ja yleisesti mukautuminen jatkuvasti muuttuvaan digitaalisen toimintaympäristöön.

PIM toimii keskitettynä tuotetiedon lähteenä. Se sisältää jäsennellyn tuotetiedon rakenteen, joka toimii perustana liiketoiminnan hallitulle laajentamiselle ja uusien palvelujen nopealle käyttöönotolle.

Jäsennelty tuotetiedon rakenne mahdollistaa esimerkiksi tehokkaan tuotetiedon hallinnan monikanavaisessa liiketoiminnassa. PIMissä hallinnoidaan kanavien toisistaan poikkeavia vaatimuksia tuotetiedolle. Esimerkiksi verkkokauppa, mobiilisovellus ja printtimedia kukin asettavat yksilöllisiä vaatimuksia tuotetiedon muodolle. Eri kanavissa voidaan myös haluta tarjota yksilöllisiä tuotevalikoimia.

Kansainvälisessä liiketoiminnassa tuotetiedon määrä ja vaatimukset kasvavat merkittävästi. Tieto pitää lokalisoida täyttämään markkinoiden yksilölliset vaatimukset, kuten esimerkiksi kielet, mittayksiköt, määräykset, laki ja kulttuuriset erot. Jotta monikanavaisuuden ja kansainvälisyyden edellyttämä lisätyö voidaan suunnitella ja jalkauttaa ennustettavasti ja kustannustehokkaasti, tarvitaan tarkoitukseen suunniteltu järjestelmä: PIM.

Digitaalinen kaupankäynti kehittyy nopeissa sykleissä. Digitaalisuus mahdollistaa uusien palvelujen nopean syntymisen ja kuolemisen markkinointi- ja myyntikanavissa. Osa palveluista osoittautuu hyödyllisiksi ja jäävät pysyväksi osaksi markkinaa, osa karsiutuu tarpeettomina pois.

Jotta yritys voi olla ensimmäisten joukossa hyödyntämässä uusia palveluita, aiheuttamatta kuitenkaan kohtuutonta riskiä liiketoiminnalleen, siltä edellytetään erityistä kilpailuetua: jäsenneltyä tuotetietoa. PIMissä tuotetieto on jäsennelty ja luokiteltu tietokokonaisuus. Lisäksi on helppoa integroida PIM lukuisiin erilaisiin järjestelmiin. Näiden yhdistelmä mahdollistaa uusien palveluiden kokeilemisen ja käyttöönottamisen kohtuullisin resurssein.

Käytännön esimerkkinä uusista palveluista toimivat digitaaliset assistentit (Siri, Alexa) ja koneelliset chat-asiakaspalvelijat, chatbotit. Jotta tällaiset palvelut voisivat tarjota asiakkaalle monipuolisesti apua, pitää niillä olla käytössään palvelun kannalta merkityksellinen tuotetieto, joka tarjoaa mahdollisuuden yhdistää tietoa eri asiakastilanteisiin.

 

 

Täytä PIMometri, ilmainen analyysi siitä, millainen tuotetiedonhallinta voisi sopia teille
 

Vaimo on valinnut kumppanikseen Akeneon ja voimme tuottaa yrityksellesi asetettujen tavoitteiden ja tunnistamiesi haasteiden pohjalta tehokkaaan ratkaisun. Voit arvioida yrityksesi tarpeen PIM-ratkaisulle täyttämällä Vaimon Pimometri -kyselyn täällä

Haluatko apua liiketoimintasi digitalisoimiseen ja verkkokauppaan? Ota yhteyttä Vaimoon tästä!