Tiedon määrä maailmassa kasvaa valtavalla vauhdilla ja sama pätee yritysten keräämään, hallinnoimaan ja prosessoimaan dataan. Tieto yrityksissä on usein myös siiloutunutta ja hajallaan eri järjestelmissä. Jotta yritys voi reagoida nopeasti liiketoimintaympäristön ja asiakkaiden odotusten muutoksiin, on tietoliikenteen sujuva hallinnointi yksi onnistumisen tärkeimmistä edellytyksistä. Frends-integraatioalusta on kokonaisvaltainen työkalu, joka on kehitetty ratkaisemaan yritysten tietovirtojen välittämisen ja prosessoinnin haasteet.

Markkina- ja kuluttajatietojen tilastoihin erikoistuneen Statistan asiantuntija Arne Holst on kirjoittanut, että vuoteen 2025 mennessä globaali tiedon määrä voi ylittää jopa 180 tsettabittiä. Vaikka vain osa tästä tiedosta tallennetaan, on selvää, että tiedon prosessoinnin ja varastoinnin tarve kasvaa – asettaen yritysten järjestelmille yhä uudenlaisia vaatimuksia.

Integraatioalustan hyödyt ovat moniulotteiset. Ensinnäkin kehittynyt integraatioarkkitehtuuri säästää ajallisia ja rahallisia resursseja. Toisaalta se mahdollistaa saumattoman monikanavaisen asiakaskokemuksen ja tiedolla johtamisen. Tässä artikkelissa kerromme, miksi integraatioalusta voi olla tulevaisuudessa merkittävä kilpailuedun lähde ja kuinka sen hyödyt voi perustella yrityksen johtoryhmälle. Lähtökohtana alustan hankinnalle on yrityksen strategia sekä tavoiteltavat liiketoiminnan hyödyt ja tavoitteet.

 

Tiivistettynä – integraatioalustan tärkeimmät hyödyt:

  • Tiedonsiirto ja datamuunnokset järjestelmien välillä (esim. kivijalkamyymälän reaaliaikaiset saldot nähtävillä verkkokaupassa ja verkkokaupan saumaton ostokokemus)
  • Datan ja prosessien läpinäkyvyys sekä monitorointi tiedon virratessa integraatioalustan läpi
  • Tiedolla johtaminen (esim. mahdollistaa tiedon keräämisen eri järjestelmistä ja tiedon visualisoinnin BI-työkaluilla)
  • Prosessien tehostuminen ja automatisointi (BPA)
  • Nopeampi kehityssykli ja ketterän kokeilukulttuurin luominen
  • Reaaliaikainen tiedonkulku ja toimivat rajapinnat koko arvoketjun kesken
  • Kolmannen osapuolen datan hyödyntäminen
  • Vahva tietoliikenteen tietoturva

Avaamme seuraavaksi näitä hyötyjä tarkemmin.

 

Kehittyneen integraatioarkkitehtuurin ja integraatioalustan vaikutus verkkokaupan tulokseen

Integraatioalustan käyttöönotto ja hyödyntäminen toimintojen tehostamiseksi voi tuoda merkittäviä etuja verkkokaupan KPI-mittarien parantamiseen, mm. konversioasteen, palautusten määrän hallinnan ja asiakaspalautteiden näkökulmasta.

1) Konversioaste on luonnollisesti yksi tärkeimmistä onnistumisen mittareista yritykselle. Integraatioalusta siirtää tietoa eri järjestelmien välillä, mikä konkretisoituu asiakkaalle yksilöllisenä ja holistisena asiakaskokemuksena kaikissa yrityksen myyntikanavissa. Miellyttävä ostokokemus kasvattaa selvästi konversion todennäköisyyttä.

2) Asiakaspalautusten määrää voi pyrkiä vähentämään tarjoamalla asiakkaille relevanttia ja virheetöntä tuotetietoa, sillä asiakaspalautukset ovat kallis menoerä verkkokauppiaalle. Tuotetieto ylläpidetään ja hallitaan erillisessä PIM-järjestelmässä, joka integroidaan verkkokauppaan. Tuotetietoa ovat esim. kuvat ja videot, tuotetiedot (mitat, väri, kuvaukset) sekä käyttö- ja asennusohjeet. Kun asiakas valitsee haluamansa tuotteet tarkkojen ja relevanttien tietojen avulla, vähenee asiakaspalautusten määrä.

3) Asiakasyhteydenottojen määrä voi vähentyä, kun asiakkaalle tarjotaan verkkokaupassa hyödyllistä ja ajantasaista tietoa. Asiakas voi esimerkiksi välttää hukkareissut kivijalkamyymälään nähdessään reaaliaikaiset tuotesaldot suoraan verkkokaupasta, tiedon siirtyessä toiminnanohjausjärjestelmästä verkkokauppaan. Kattavat tiedot myös vähentävät tarvetta lisäkysymyksille, jolloin asiakaspalvelun resursseja säästyy ja palautusten määrä vähenee.

4) Tukipyyntöjen ja asiakaspalautteiden käsittelyn nopeus lisääntyy, kun yritys hyödyntää integraatioalustaa prosessien automatisointiin (BPA). Frends-integraatioalusta voi esimerkiksi tulkita vastaanotetusta palautteesta mille yrityksen toiminnolle se parhaiten sopii ja ohjata palautteen välittömästi perille. Tämä vähentää henkilöstöltä yhden manuaalisen työvaiheen ja nopeuttaa palautteisiin reagointia.

 

Ketterä reagointi ja kokeileva yrityskulttuuri – tulevaisuuden menestyksen ydin

Ketterä ja kokeileva toimintakulttuuri on tunnuksenomaista monelle edelläkävijäyritykselle. Tämä vaatii yrityksiltä jatkuvaa reagointia ja kykyä integroitua uusiin järjestelmiin, palveluihin ja dataan. Integraatioalustan avulla nämä uudistukset ovat toteutettavissa nopeasti ja kevyemmin kustannuksin.

Hyödyt realisoituvat koko organisaatiolle mm. seuraavasti:

1) API-rajapintojen uudelleenkäytettävyys keventää integraatioiden toteutusta. Tämä madaltaa kynnystä kokeilla uusia järjestelmiä ja lisää reagointinopeutta.

2) Toiminnanohjausjärjestelmä, CRM-järjestelmä, PIM ja markkinoinnin järjestelmät keskustelevat keskenään – reaaliaikainen data on helposti saatavilla ja tehokkaasti hyödynnettävissä.

3) Tuotekehitysosasto voi ideoida ja kokeilla vapaammin, kun uusien integraatioiden vaatimat resurssit ovat maltilliset.

4) Henkilöstö- ja taloushallinto voivat tehdä päätöksiä kattavaan ja ajantasaiseen tietoon perustuen, kun pirstaloitunut data yhdistyy integraatioalustan myötä ja raportoidaan BI-työkalussa.

5) Markkinointiosasto voi omaksua uusia työkaluja nopeasti ja ottaa etumatkaa kilpailijoihin.

6) Integraatioalusta tukee prosessien automatisointia ja vähentää manuaalista työtä. Näin voidaan vähentää inhimillisen erehdyksen mahdollisuutta ja vapauttaa aikaa innovointiin, kehitykseen ja tuottavaan työhön.

 

Integraatioalusta parantaa tiedonkulkua läpi koko arvoketjun

Liiketoimintaekosysteemit kasvavat jatkuvasti – ja samalla tarve siirtää dataa organisaation ulkopuolelle. Merkittäviä hyötyjä voidaankin saavuttaa, kun tieto liikkuu vaivatta kumppanien ja arvoketjun toimijoiden välillä, ja yritys voi hyödyntää toiminnassaan kolmannen osapuolen tarjoamaa dataa.

Alla muutama esimerkki rajapintojen mahdollisuuksista verkkokauppakontekstissa:

1) B2B-toimija voi kytkeä oman ERP-järjestelmänsä asiakkaan tilausjärjestelmään. Näin asiakas voi tehdä ostot suoraan oman hankintajärjestelmänsä kautta.

2) Verkkokaupan toimija voi yhdistää järjestelmänsä valmistajan ERP-järjestelmään. Näin voidaan järjestää suoratoimitus valmistajalta asiakkaalle – välivarastoinnin ja ylimääräisen kuljetuksen karsiutumisen tuodessa kustannussäästöä sekä tehokkuutta prosessiin. Lisäksi loppukäyttäjä saa tuotteet nopeammin.

3) Yritys voi rikastaa asiakasrekisterinsä dataa hyödyntämällä julkisia avoimen datan tietolähteitä. Vaihtoehtoisesti yritys voi jakaa itse avointa dataa ulospäin (ilmaiseksi tai maksua vastaan).

4) Yritys voi integroida verkkokaupan maksuratkaisun luottotietoja tarjoavan organisaation kanssa. Näin voidaan tarkistaa asiakkaan luottotiedot ennen luottopäätöksen myöntämistä, esimerkiksi osamaksun yhteydessä.

 

Integraatioalustan hyödyntäminen tukee siis kokonaisvaltaisesti yritystoiminnan kehittämistä ja se voikin olla merkittävä avaintekijä yhä monimutkaisemman järjestelmäkokonaisuuden hallitsemisessa sekä kilpailuedun saavuttamisessa. Katso millaisia hyötyjä Frends-integraatioalustalla on saavutettu kahdessa eri yrityksessä. Me Vaimolla autamme yrityksiä suunnittelemaan tulevaisuuden integraatioarkkitehtuuria sekä implementoimaan Frends-integraatioalustan digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen tueksi.