Adobe Commerce, före detta Magento, genomför regelbundna uppdateringar för att förbättra prestanda. Ibland görs också uppdateringar för att introducera nya funktioner. Uppdateringarna gäller både Adobe Commerce och Adobe Open Source. I det här blogginlägget tittar vi närmare på de olika typerna av Adobe Commerce-uppdateringar, hur de går till och vad man bör tänka på när man genomför dem.

Läs mer:Magento Open Source vs Adobe Commerce

 

INNEHÅLL

Uppdateringsfrekvens

Adobe använder sig av semantisk versionshantering för uppdateringar: till exempel 1.0.0. Den första siffran anger programmets huvudversion (Major), den andra siffran är underversionen (Minor) och den sista siffran anger programmets korrigeringsversionsnummer (Patch). Siffran ökar när en ny version släpps och vilken av siffrorna som ökar beror på vilken typ av uppdatering det gäller. Adobe släpper vanligtvis en Minor-uppdatering en gång per år och minst fyra mindre Patch-uppdateringar.

Release-schemat för Adobe Commerce finns tillgängligt online och innehåller Adobes preliminära datum för uppdateringar för ett år i taget. Adobe Commerce-partners, som Vaimo, får nya versioner två veckor tidigare för att kunna implementera dem snabbare.

Läs mer: Adobe Commerce

Större versionsuppdateringar

Huvudversionen, som för närvarande är nummer 2, uppdateras endast vart 5-10:e år. Uppgraderingen från Magento 1 till Magento 2 kom 2015 och stödet för Magento 1 upphörde i juni 2020. När huvudversionen uppdateras bryts programmets bakåt-kompatibilitet. Magento 2-funktioner är med andra ord inkompatibla med Magento 1 och numreringen av Minor- och Patch-versionerna börjar därför om på noll. Uppdatering av huvudversionen kräver mycket arbete eftersom hela plattformen förändras avsevärt. Plattformens drift upphör inte men exempelvis säkerhetsriskerna är större på en föråldrad plattform. En större uppdatering kan kräva en fullständig ombyggnad infrastrukturen.

Mindre versionsuppdateringar

En minor-uppdatering görs vanligtvis en gång om året. Under våren 2022 gjordes t ex en mindre uppdatering av Magento 2 d v s övergången från version 2.3 till version 2.4. I en Minor-uppdatering läggs nya funktioner till i programmet som vanligtvis inte bryter kompatibiliteten med den äldre versionen. När en minor-uppdatering görs börjar numreringen av patch-versionerna om på noll. En mindre versionsuppdatering är inte en automatisk process utan kräver även den implementeringsarbete. Minor-uppdateringar kan innehålla lösningar på säkerhets- och kvalitetsproblem och kan kräva särskilda åtgärder. Kod kan behöva skrivas om för att passa den nya versionen. Även små versionsuppdateringar kräver att systemkrav och beroendeförhållanden granskas för att säkerställa kompatibilitet. Etablerade metoder för testning förenklar processen rejält.

Uppdateringar av patchversioner

Patch-uppdateringar genomförs flera gånger under året. Dessa versioner, som i allmänhet inte medför nya funktioner, ökar patchens versionsnummer (tredje siffran) när korrigeringar görs på programvaran. Vanligtvis kräver patch-uppdateringar mindre arbete att implementera eftersom de nödvändigtvis inte kräver ändringar i den befintliga koden. Det är dock viktigt att även genomföra kvalitetskontroller när en patch-uppdatering sker, för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt. Patch-uppdateringar görs i första hand för att förbättra säkerhet, prestanda och efterlevnad. Ofta är uppdateringen en enkel procedur men de kan kräva åtgärder i de fall där plattformen behövt anpassas eller om man använt tredjepartstillägg.

Säkerhetsuppdateringar

Säkerhetsuppdateringar gör att webbplatsen hålls säkrare utan utan att en patch-uppdatering (Patch release) behöver göras. Säkerhetsuppdateringar möjliggör snabbare implementering av kritiska uppdateringar. Pure Renodlade säkerhetsuppdateringar är dock tillfälliga lösningar och nya patchversioner innehåller alltid den föregående versionens säkerhetsuppdateringar. Säkerhetsuppdateringar avslutas med markeringen ”-pN”, där N är den stegvisa uppdateringens versionsnummer och börjar på 1 (t ex 2.3.5-p1).

Varför bör versionsuppdateringar göras regelbundet?

Adobe stödjer bara äldre versioner till en viss gräns. Att inte göra uppdateringar kan leda till att support och potentiella säkerhetsuppdateringar upphör, vilket utsätter plattformen för risker. Vissa uppdateringar förbättrar också programvarans prestanda och om de försummas kan det ge konkurrenter försprång. Sucuri.net har rapporterat att 87% av de Magento-handlare som utsatts för säkerhetsintrång använde föråldrade plattformsversioner vid tidpunkten för intrånget. En viktig uppdatering var den från Adobe Commerce version 2.3 till version 2.4 eftersom den gjorde plattformens kärna lättare och enklare att uppdatera i framtiden. Den gjorde det också möjligt att ta bort betalningsmoduler från kärnplattformen och effektiviserade betalningar genom integrerade tillägg. När Adobe Commerce uppdateras regelbundet blir den totala arbetsbördan mindre. Om man däremot hoppar över flera uppdateringar blir arbetet med att komma ikapp med alla nya funktioner bli enormt. Ju fler versioner som hoppas över, desto större är risken att något går fallerar. Mindre, stegvisa uppdateringar säkerställer att kvaliteten förblir hög och eliminerar behovet av omfattande översyner.

Det är inte ovanligt att det blir eftersläpningar när det gäller versionsuppdateringar. Om uppdateringar inte har gjorts på ett tag är det bra att lämna över uppdateringsprojektet till en kompetent partner. Till en expert som kan implementera den senaste versionen på ett säkert sätt och säkerställa kompatibilitet mellan alla system.

image of jani maljanen

Jani Maljanen

Head of Engineering, Vaimo Nordics

 

På Vaimo hjälper vi våra kunder att se till att uppdateringar implementeras i tid. Vi reagerar omedelbart på kritiska säkerhetsuppdateringar och för resterande uppdateringar följer vi en fastställd plan. I princip följer vi Adobes schema för uppdateringar så att kunden kan ta hänsyn till dessa vid resursplanering och budgetering.

Hur går en Adobe Commerce-uppdatering till i praktiken?

Vaimos process för Adobe Commerce- uppdateringar brukar gå till så här:

 

  1. Göra projektschema och välja ut ett team
  2. Planera testning
  3. Skapa nya miljöer och kopiera den nuvarande plattformen till en ny miljö
  4. Uppdatera plattformsversion och moduluppdatering till nya versioner
  5. Efter uppdateringarna utförs tester i den nya miljön enligt plan, i backend och frontend, och eventuella problem löses
  6. TDen uppdaterade webbplatsen publiceras

 

Sammanfattning: Vad man bör tänka på vid Adobe Commerce-uppdateringar

Det viktigaste att tänka på vid versionsuppdateringar är att ju större språnget är mellan versionerna, desto större, tyngre och dyrare blir projektet. Versionsuppdateringar bör göras så regelbundet som möjligt för att minimera risker och överarbete. Om uppdateringar hoppas över kan säkerheten försvagas, vilket gör e-handeln mer sårbar. Ett annat skäl att prioritera uppdateringar är att man får bättre prestanda och tillgång till nya egenskaper och funktioner. Uppdateringarna i sig är kostnadsfria men kräver mer eller mindre arbete (implementering, tester, eventuella korrigeringar), vilket bör beaktas i budgeten. Det kan också uppstå behov av att köpa nya versioner av moduler med nya uppdateringar.

Hur Vaimo kan hjälpa till

Behöver ni hjälp med att göra versionsuppdateringar för Adobe Commerce? Är ni osäkra på vad som är bästa praxis? Vi är erfarna Adobe Commerce-partners och är fast beslutna att hjälpa våra kunder upprätthålla sina e-handelsplattformars hälsa och prestanda. Vi kan hjälpa er förstå hur uppdateringar går till och se till att de inkluderas sömlöst i er e-handelsstrategi. Våra experter säkerställer att er plattform alltid kör den senaste versionen, i enlighet med alla system. På så sätt kan ni fokusera på viktigaste – att utveckla ert företag. Prata med en av våra experter idag.