I en tid då den digitala transformationen pågår för fullt har man på EU-nivå tagit ett viktigt steg mot att digitala produkter och tjänster ska bli tillgängliga för alla.

EU:s tillgänglighetsdirektiv (The European Accessibility Act 2025 / EAA) kommer att innebära stora förändringar i hur de flesta företag arbetar och då framförallt i hur de interagerar med konsumenter.

I och med det nya direktivet kommer många företag att behöva vidta en hel del åtgärder men de nya skyldigheterna bör inte betraktas som jobbiga måsten. Fokus bör istället ligga på möjligheterna att utöka räckvidden och att bygga ett mer inkluderande varumärke. Tillgänglighetsdirektivet kan och bör ses som en strategisk möjlighet att förbättra relationen till en betydande del av den europeiska befolkningen.

Läs vidare för att få en utförlig överblick över vad EU:s tillgänglighetsdirektiv kommer att innebära för företag.

 

TABLE OF CONTENTS

 

Vad är EU:s tillgänglighetsdirektiv?

EU:s tillgänglighetsdirektiv (European Accessibility Act / EAA ) är ett banbrytande direktiv som syftar till att förbättra den digitala tillgängligheten för de 135 miljoner människor i EU med en funktionsnedsättning. Direktivet har sitt ursprung i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och syftar till att samordna EU-ländernas tillgänglighetslagstiftning.

EAA trädde i kraft redan i april 2019 med kravet att varje medlemsland skulle ha kommit igång med att stifta lagar som motsvarar direktivet senast den 28 juni 2022. Själva implementeringen av de enskilda ländernas lagar måste säkerställas senast i juni 2025. Den svenska lagen för att genomföra tillgänglighetsdirektivet förväntas träda i kraft den 28 juni 2025.

Om ert företag är verksamt i EU eller riktar sig till kunder i EU, kommer tillgänglighetsdirektivet med största sannolikhet att påverka er. Direktivet gäller för alla företag i EU. De enda företag som inte omfattas är de med färre än 10 anställda.

 

Hur förändrar EAA konsumenters rättigheter?

Tack vare EAA kommer begränsningar som länge har hindrat funktionshindrade personer gradvis att försvinna. Lagen syftar till att säkerställa lika möjligheter inom områden som arbetsmarknad, utbildning och transport.

 

Vilka slags funktionshinder gäller direktivet?

Det kan vara bra att veta att cirka 80 procent av tillgänglighetsfrågorna i detta sammanhang rör blindhet och svagsynthet. Europaparlamentets definition av funktionshindrad (densamma som i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning) är dock betydligt bredare än så: ”Personer med funktionsnedsättning innefattar personer som har varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar som i samspel med olika hinder kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra.”

Definitionen omfattar bland annat personer som är döva eller hörselskadade, personer inom autismspektrumet, personer med dyslexi och personer med fysiska eller motoriska funktionsnedsättningar.

 

Tillgänglighet gynnar alla

Enligt WHO är människor med betydande funktionsnedsättning uppskattningsvis hela 1,3 miljarder till antalet. Det motsvarar 16 % av världens befolkning, eller 1 av 6 personer! Med andra ord är det helt logiskt att förbättra tillgängligheten och det utökar också företags räckvidd enormt.

En annan viktig aspekt när det gäller förbättrad tillgänglighet är att det även gynnar personer med tillfälliga funktionsnedsättningar såsom personer som brutit armen, tappat glasögonen eller som bär på en bebis.
Tillgänglighet gynnar även alla med situationsbundna begränsningar såsom personer i situationer med starkt solljus, i miljöer där det är omöjligt att lyssna på ljud eller i situationer med långsam internetuppkoppling.

Tillgänglighet är viktigt för oss alla någon gång i livet och särskilt för dem som har turen att leva till en hög ålder, med de utmaningar som följer med åldrande. Många förbättringar som görs med tillgänglighet i åtanke bidrar också till att förenkla livet för alla, oavsett behov. Ett av många exempel på detta är engreppsblandaren, som de flesta numera föredrar och använder utan att reflektera över tillgänglighetsaspekten med den.

 

Vilka krav kommer EAA att ställa på företag?

Skyldighet #1: Webbtillgänglighet

För alla företag med en digital närvaro kommer webbplatsen behöva följa riktlinjerna för tillgänglighet till webbinnehåll (WCAG). Det som finns i frontend måste med andra ord vara tillgängligt för alla.

E-handlare måste se till att hela användarupplevelsen, från det visuella lagret till den tekniska uppbyggnaden, följer riktlinjerna för tillgänglighet. Bästa praxis för tillgänglighet inom dessa områden bör tillämpas för att webbsidor ska kunna navigeras utan mus och med voice-over.

Skyldighet #2: Produktdesign

Produkter, såsom till exempel bankomater och smartphones, kommer att behöva utformas med tillgänglighet i åtanke.

Exempel: Företag som tillverkar bankomater kommer behöva implementera ljudassisterade transaktioner. Det kan handla om funktioner som hörlursuttag och röststyrda alternativ i menyer för att hjälpa synskadade användare att genomföra sina transaktioner på egen hand.

Skyldighet #3: Tillgänglighet till tjänster

Allt från bankstjänster till transporttjänster kommer att behöva vara tillgängliga för alla. Detta gäller även appar och andra digitala plattformar som används för att få tillgång till dessa tjänster.

Exempel: Banktjänster online ska kunna navigeras via skärmläsare och röstkommandon. Funktioner som att överföra pengar eller kontrollera kontosaldon ska vara helt tillgängliga.

Skyldighet #4: Gränsöverskridande efterlevnad

EAA syftar till att enhetliggöra tillgänglighetslagstiftningen i hela EU. Företag kommer alltså att kunna dra nytta av enhetliga regler som kommer att förenkla den gränsöverskridande handeln.

Exempel: För bilföretag som säljer bilar i flera EU-länder måste olika system i bilarna uppfylla standarder för tillgänglighet i alla EU-länder. Det kan innebära att till exempel röststyrda kontroller och mer tillgängliga displayer på olika språk kommer att behövas.

Skyldighet #5: Utbildning av personal

Personal kommer behöva utbildas i bästa praxis för webbtillgänglighet och utbildningen kommer behöva integreras i företagskulturen.

Exempel: Butikspersonal kommer behöva utbildas i att hjälpa kunder med funktionsnedsättning att använda funktioner för tillgänglighet. Personalen kommer till exempel behöva kunna visa en synskadad kund hur en ljud-assisterad självbetjäningskassa fungerar.

Skyldighet #6: Regelbundna revisioner

Företag kommer att behöva genomföra regelbundna revisioner för att säkerställa att reglerna följs och att nödvändiga åtgärder vidtas.

Exempel: Kvartalsvisa granskningar av webbplats och fysiska produkter för att försäkra sig om att de uppfyller standarder för tillgänglighet. Verktyg finns för att gå igenom webbplatsers tillgänglighet automatiskt. Det går också bra att anlita en tredje part för att kontrollera tillgängligheten för både webbplatser och fysiska produkter.

Skyldighet #7: Rapportering och granskning

Företag kommer behöva rapportera om sina tillgänglighetsåtgärder och kommer förmodligen också att bli föremål för regelbundna granskningar.

Exempel: Skapandet av en årlig rapport som beskriver de åtgärder som vidtagits för att följa EAA. Rapporten bör vara tillgänglig för allmänheten och passar in bland kommunikation om socialt ansvarstagande (CSR).

 

Följande produkter och tjänster kommer att påverkas av EAA:

 • Datorer och operativ programvara
 • E-böcker
 • E-handlar
 • Bankomater, biljettautomater och incheckningsdiskar
 • Smartphones
 • TV-utrustning relaterad till digitala TV-tjänster
 • Telekomtjänster såsom operatörers appar och webbplatser
 • Medietjänster som Netflix och Spotify
 • Tjänster relaterade till transport såsom biljettautomater, appar och webbplatser
 • Alla finansiella tjänster såsom till exempel internetbanker

Alla dessa produkter och tjänster, oavsett produktions- eller ursprungsland, måste vara helt tillgängliga för alla européer.

 

Hur kommer de nya lagarna att verkställas?

De enskilda medlemsstaterna kommer att ansvara för genomförandet av respektive lag. Detta innebär att nivån på granskningen kan variera från land till land. Det övergripande syftet förblir detsamma för alla eu-länder: att se till att företag bidrar till att göra samhället mer inkluderande.

 

Vilka påföljder kan företag förvänta sig om de inte följer EAA?

Exakta bötesbeloppen har inte fastställts ännu men bristande efterlevnad kan komma att leda till betydande ekonomiska påföljder. Företag som inte följer riktlinjerna för tillgänglighet kommer dessutom att riskera att stöta sig med en stor del av befolkningen och de kommer att gå miste om en marknad som ser ut att växa mycket de kommande åren.

 

Vad kan vi lära oss av den amerikanska motsvarigheten Americans with Disabilities Act (ADA)?

Webbplatstillgänglighet har varit en del av ADA sedan början av 2000-talet. Antalet stämningar i anknytning till ADA har ökat markant under de senaste åren. Prognosen för 2023 pekar på 4220 stämningar på grund av webbplatstillgänglighet – 185 fler än föregående år och nästan dubbelt så många som 2018.

AI-verktyg och andra tredjepartsprogram för skanning av tillgänglighet har inte hjälpt amerikanska företag så mycket som de kanske hade hoppats på. Enligt UsableNET:s rapport har stämningarna ökat även mot företag som använder sådana tjänster.

Hittills har 84 % av stämningsansökningarna gällande webbplatsers tillgänglighet lämnats in mot företag inom e-handelssektorn.

 

Sammanfattning

 • EU:s tillgänglighetsdirektiv uppmanar företag att bli mer inkluderande.
 • EAA innebär nya skyldigheter för företag när det gäller bland annat webbtillgänglighet och produktdesign.
 • Att inte vidta åtgärder kommer inte vara ett alternativ. Stränga mekanismer för verkställande kommer att införas.
 • EU:s tillgänglighetsdirektiv gynnar både konsumenter och företag. Tillgänglighet bör inte betraktas som en börda utan som en möjlighet till tillväxt och inkludering.

 

Hur Vaimo kan hjälpa till

Vi på Vaimo kan hjälpa er att implementera bästa praxis för efterlevnad av EU:s tillgänglighetsdirektiv. Att hjälpa våra kunder anpassa sig till de nya tillgänglighetslagarna är ett prioriterat område för oss. Läs mer om hur vi jobbar med experience design nedan.

Experience design »

Källor

Regeringen.se, Ny lag ska öka tillgängligheten till produkter och tjänster
European accessibility act, The European Comission
United Nations, Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD)
WHO, Global report on health equity for persons with disabilities
Forbes, Website Accessibility Lawsuits Rising Exponentially In 2023 According To Latest Data