I en alltmer digital värld är det viktigare än någonsin för företag att ha en tydlig och lättförståelig digital strategi. Med en genomtänkt plan blir det enklare att sätta rätt målsättningar, att följa upp på dessa och att styra projektet i önskad riktning.

Att staka ut den digitala strategin kan verka snårigt och komplext och därför har vi tagit fram en guide till hur man skapar en roadmap för digital strategi. Guiden går igenom hur man tar fram en effektiv roadmap, i 5 greppbara steg. Den innehåller även Vaimos partners bästa tips och råd på området.

Den här bloggartikeln är en kortare version av den fullständiga guiden.

 

INNEHÅLL

 

 

Steg 1: Sätta upp mål

Det första steget i att skapa en roadmap är att sätta upp mål. Målsättningarna bör sättas enligt SMART-regeln (specific, measurable, achievable, realistic, time-bound) och delas in i mål med kort, medel och lång räckvidd. Det bör framgå på ett tydligt sätt vad startpunkten är för respektive målsättning samt vilket det övergripande framtida målet är och när detta beräknas vara uppnått. Målsättningarna ska direkt stötta målen för intäkter och marknadsandel.

Man bör undvika att sätta upp för få mål eftersom det gör att strategin blir vag. Likaså bör man undvika att ha för många målsättningar då det kan göra att fokus förflyttas bort från de viktigaste målen. Väldigt viktigt är också att definiera hur man vill att processer, kommunikation och arbetssätt ska vara för att på bästa sätt stötta framgång och tillväxt.

Målen bör ses över kvartalsvis för att se över vilka framsteg som gjorts och identifiera områden som behöver mer uppmärksamhet. För att säkerställa att alla medarbetare jobbar åt samma håll behöver målsättningarna vara synliga och tillgängliga för alla i organisationen.

 

Steg 2: Definiera KPI:er

KPI:er (Key Performance Indicators) är nyckeltal som används för att mäta om framsteg gjorts i arbetet för att uppnå en specifik målsättning. KPI:er kan ge insikter på flera områden såsom kundupplevelse, intäkter och operationell förmåga.

KPI:er bör följas upp regelbundet och med en frekvens som passar företagets rytm. Vanliga frekvenser är live, dagligen, veckovis, månadsvis, kvartalsvis eller vartannat år. När KPI:er bestäms är det bäst att börja med de resultat man siktar på långsiktigt och sedan jobba med dem man vill ha på kortare sikt. Varje KPI bör ha en ansvarig som följer upp och ser till att resultaten uppnås. Det är viktigt att komma ihåg att vara flexibel och regelbundet utvärdera de KPI-värden man siktar på för att försäkra sig om att de är realistiska och faktiskt går att uppnå.

Läs mer: E-handelsstrategi: att välja plattform

Step 3: Aktiviteter och projekt

När mål och KPI:er är uppsatta blir nästa steg att identifiera och planera aktiviteter och projekt. Detta görs vanligtvis utifrån en av följande utgångspunkter:

  • Ingen tydlig uppfattning om vilka projekt och aktiviteter som krävs.
  • Man vet vilka projekt och aktiviteter som krävs.

I båda fallen bör prioritetsordningen för aktiviteter och projekt göras utifrån en kostnads- och intäktsanalys. I den här processen ingår ofta även att identifiera luckor och möjligheter i den nuvarande strategin och att utvärdera pågående projekt mot mål och framgångsfaktorer. När aktiviteter och projekt bestämts behöver de rangordnas så att man fokuserar på de mest betydelsefulla uppgifterna först.

Steg 4: En övergripande tematisk plan

I det här steget sorteras strategins aktiviteter i teman. Dessa teman kommer sedan utgöra grunden för er roadmap. Ett tema kan samla aktiviteter eller projekt som rör t ex site-prestanda eller förbättring av kundupplevelsen.

För att få en tydlig bild av nödvändig investering för respektive område bör varje tema bör ha en välplanerad budget (i timmar). Det bör även finnas utrymme i budgeten för underhåll såsom uppgraderingar, buggfix och säkerhetsuppdateringar.

Steg 5: En visuell och tidsbaserad roadmap

Det sista steget är att skapa en visuell och tidsbaserad roadmap. Er roadmap bör på ett lättförståeligt sätt visa var ni är på väg, hur ni ska komma dit och när ni beräknar ha nått respektive milstolpe. En roadmap bör också vara flexibel – det ska inte vara svårt att anpassa den efter förändrade målsättningar och behov. En annan viktig sak att komma ihåg är att man bör vara försiktig med hur mycket tid som ägnas åt buggfix och underhåll, så att dessa poster inte hindrar arbetet för att nå målsättningarna man satt upp. Sist men inte minst bör man se till att välja rätt verktyg att skapa sin roadmap med. Verktyget bör kunna visa både detaljerade och mer övergripande vyer av er roadmap. Detaljerade vyer för att teammedlemmar ska kunna se över aktiviteter och prioriteringar ingående och övergripande vyer för att viktiga stakeholders snabbt ska kunna få en bra överblick av strategin.

Så här kan Vaimo hjälpa till

Vaimo jobbar med återförsäljare, varumärken och tillverkare för att driva på deras tillväxt genom enastående digitala kundupplevelser.

En grundpelare för Vaimos framgång är att vi är noga med att fullt ut förstå vart kunden är på väg och varför. Vi hjälper våra kunder att formulera och utveckla digitala strategier på flera områden såsom e-handel, innehållshantering, datahantering och inom analys och aktivering. Vi skapar skräddarsydda tekniska lösningar som tillgodoser kundens specifika behov.

En välplanerad digital strategi blir som en kompass för att kunna orientera sig i det komplexa e-handelslandskapet. Det handlar inte bara om att sätta upp mål och definiera KPI:er utan om att föra samman alla delar – mål, KPI:er, aktiviteter och visuella planer – i en enhetlig, flexibel strategi som driver företaget mot dess vision. En bra roadmap är en säker väg till framgång.

 

Ladda ner den fullständiga guiden