Aikakaudella, jona digitaalinen transformaatio on enemmän kuin pelkkä trendisana, Euroopan unioni on ottamassa merkittävän askeleen varmistaakseen, että tämä muutos on inklusiivinen kaikille.

European Accessibility Act 2025 (EAA) on muutosdirektiivi, joka määrittelee uudelleen kuinka yritykset toimivat, innovoivat ja ovat tekemisissä kuluttajien kanssa. Useimmille enterprise-tason yrityksille joilla on digitaalisia palveluja, EAA:n ymmärtäminen ei toivottavasti ole vain vaatimusten noudattamista, vaan myös tilaisuuden hyödyntämistä markkina-alueen laajentamiseksi ja inklusiivisemman brändin rakentamiseksi. On aika nähdä esteettömyys taakan sijasta mahdollisuutena kasvuun ja inklusiivisuuteen.

Yritysten johdon näkökulmasta EAA:n vaatimustenmukaisuuden varmistamista voidaan pitää strategisena siirtona, joka voi määritellä uudelleen brändisi suhteen merkittävään osaan Euroopan väestöstä ja sen ulkopuolella.
Tutustu tähän artikkeliin ymmärtääksesi, mitä European Accessibility Act 2025 tarkoittaa yrityksesi kannalta ja miten voit muuntaa vaatimustenmukaisuuden kilpailueduksi.

 

Sisällysluettelo

 

Mikä on Euroopan saavutettavuuslaki eli European Accessibility Act 2025?

Saavutettavuuslaki on uraauurtava direktiivi, jonka tarkoituksena on tasavertaistaa toimintamahdollisuudet 135 miljoonalle vammaiselle henkilölle EU:ssa. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevasta yleissopimuksesta alkunsa saanut EAA pyrkii yhdenmukaistamaan saavutettavuuslainsäädäntöä kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Saavutettavuuslaki tuli voimaan huhtikuussa 2019 ja jokaisen jäsenvaltion oli säädettävä tarvittavat täytäntöönpanolait 28. kesäkuuta 2022 mennessä. Kunkin maan lakien täytäntöönpano on varmistettava kesäkuuhun 2025 mennessä.

Jos yrityksesi toimii EU:ssa tai sen kohderyhmänä on EU:n yleisö, tämä ei ole pelkkä uusi asetus – se on mandaatti inklusiivisuuden puolesta sekä kehoitus toimintaan. Direktiivi koskee kaikkia yrityksiä EU:ssa. Ainoat yritykset, joita se ei koske ovat alle 10 työntekijän yritykset.

 

Kuinka EAA muuttaa kuluttajien oikeuksia?

Kuluttajille, erityisesti niille jotka ovat vammaisia, EAA on käänteentekevä asia. Sillä varmistetaan, että tuotteet ja palvelut ovat saavutettavia jo suunnittelultaan eivätkä vain jälkikäteen toteutettuna. Tämä merkitsee sitä, että digitaaliset esteet, jotka ovat pitkään hankaloittaneet vammaisia henkilöitä, ovat murtumassa. Saavutettavuuslaki pyrkii tarjoamaan yhtäläiset mahdollisuudet esimerkiksi työmarkkinoilla, koulutuksessa ja liikenteessä.

 

Mitä vammaisuus tarkoittaa tässä kontekstissa?

On hyvä tietää, että noin 80 % saavutettavuuteen liittyvistä ongelmista liittyy tässä yhteydessä sokeuteen, mukaan lukien heikkonäköisyys ja värisokeus. Euroopan parlamentin määritelmä, joka on sama kuin YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa, on laaja: “Vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on pitkäaikaisia fyysisiä, psyykkisiä, älyllisiä tai aisteihin liittyviä vammoja, jotka yhdessä erilaisten esteiden kanssa voivat haitata heidän täyttä ja tehokasta osallistumistaan yhteiskunnassa tasavertaisesti muiden kanssa.”

Määritelmä kattaa muun muassa henkilöt jotka ovat kuuroja tai huonokuuloisia, henkilöt jotka kuuluvat autismin kirjoon, henkilöt joilla on lukihäiriö sekä henkilöt joilla on fyysisiä tai motorisia vammoja.

 

Saavutettavuus hyödyttää kaikkia

WHO:n mukaan arviolta 1,3 miljardilla henkilöllä on merkittävä vamma. Tämä tarkoittaa 16 % maailman väestöstä, eli joka kuudetta meistä. Sen lisäksi, että saavutettavuus on yksinkertaisesti järkevää, se parantaa valtavasti yrityksen tavoittavuutta.

Saavutettavuuden toinen tärkeä näkökohta on se, että se hyödyttää myös henkilöitä, joilla on tilapäisiä rajoitteita, kuten esimerkiksi henkilöä jonka käsi on murtunut, jonka silmälasit ovat hukassa tai joka kantaa vauvaa sylissään.

Lisäksi saavutettavuus hyödyttää kaikkia joilla on tilannekohtaisia rajoituksia, esimerkiksi tilanteet joissa on kirkas auringonvalo, ympäristöt jossa audion kuuntelu on mahdotonta, tai tilanteet joissa internetyhteys on hidas.

Saavutettavuus on siis tärkeää meille kaikille jossain vaiheessa elämäämme, varsinkin jos olemme niin onnekkaita, että elämme vanhaksi ja kohtaamme ikääntymisen mukanaan tuomat haasteet. Monet parannukset, jotka on tehty saavutettavuus huomioon ottaen, auttavat usein yksinkertaistamaan asioita tarpeista riippumatta. Yksi monista esimerkeistä tästä on yhdellä kädellä käytettävä hana, jota useimmat suosivat nykypäivänä.

 

Kuinka saavutettavuuslaki muuttaa yritysten velvoitteita?

Velvoite #1: Saavutettavuus verkossa

Jos yrityksesi on läsnä digitaalisessa muodossa, verkkosivustosi on oltava WCAG:n (Web Content Accessibility Guidelines) ohjeiden mukainen. Sinun on varmistettava, että digitaalinen storefrontisi on avoin kaikille.

Verkkosivustojen on varmistettava että käyttäjäkokemus, aina visuaalisesta kerroksesta tekniseen rakenteeseen asti, noudattaa saavutettavuuden ohjeistusta. Parhaita saavutettavuuskäytäntöjä tulisi soveltaa näillä alueilla, jotta sivuilla voidaan navigoida ilman hiirtä sekä äänen avulla (voice-over).

Velvoite #2: Tuotesuunnittelu

Pankkiautomaateista älypuhelimiin, tuotteet on suunniteltava saavutettavuus huomioiden. Tämä koskee sellaisia ominaisuuksia, kuten ääniavusteisia maksutapahtumia henkilöille, joilla on näkörajoitteita.

Esimerkki: Jos yrityksesi valmistaa pankkiautomaatteja, niissä tulee nyt olla ääniavusteiset toiminnot. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi kuulokeliitäntää ja ääniohjattuja valikkovaihtoehtoja, jotka auttavat näkörajoitteisia käyttäjiä suorittamaan toimintonsa itsenäisesti.

Velvoite #3: Saavutettavuus palveluissa

Olipa kyse verkkopankista tai kuljetuspalveluista, EAA:n mukaan niiden on oltava saavutettavia. Tämä koskee myös sovelluksia ja muita digitaalisia alustoja, joita käytetään näiden palvelujen käyttämiseen.

Esimerkki: Jos tarjoat verkkopankkipalveluja, mobiilisovelluksesi pitäisi olla navigoitavissa ruudunlukijoiden ja äänikomentojen avulla. Toimintojen, kuten rahansiirron tai tilisaldojen tarkistamisen, tulisi olla täysin saavutettavia.

Velvoite #4: Rajat ylittävä vaatimustenmukaisuus

EAA:n tavoitteena on yhdenmukaistaa saavutettavuuslainsäädäntöä kaikkialla EU:ssa. Tämä tarkoittaa, että yritykset hyötyvät yhtenäisistä säännöistä, mikä tekee rajojen yli tapahtuvasta kaupanteosta saumattomampaa.

Esimerkki: Jos autoyrityksesi myy autoja useisiin EU-maihin, auton viihdejärjestelmän on täytettävä saavutettavuusstandardit kaikissa näissä maissa. Tämä voi tarkoittaa ääniohjattavien ohjainten ja helppolukuisten näyttöjen tarjoamista useilla eri kielillä.

Velvoite #5: Henkilökunnan kouluttaminen

Tiimisi tulisi olla koulutettu verkkosivujen saavutettavuuden parhaista käytännöistä. Kyse ei ole vain kertaluonteisesta koulutuksesta, vaan sen tulisi olla olennainen osa yrityksesi kulttuuria.

Esimerkki: Vähittäiskaupan henkilökunta tulisi kouluttaa auttamaan vammaisia asiakkaita saavutettavuustoimintojen käytössä. Jos muotiin suuntautuneessa vähittäismyymälässäsi on esimerkiksi itsepalvelutiski, henkilökunnan tulisi tietää, kuinka opastaa näkörajoitteista asiakasta ääniavusteisissa vaihtoehdoissa.

Velvoite #6: Säännölliset auditoinnit

Yritysten on tehtävä säännöllisiä auditointeja vaatimustenmukaisuuden ja jatkuvan kehityksen varmistamiseksi.

Esimerkki: Verkkosivuston ja fyysisten tuotteiden kvartaalittaiset tarkastukset sen varmistamiseksi, että ne täyttävät saavutettavuusstandardit. WAVE:n tai AXE:n kaltaisia työkaluja voidaan käyttää automaattisten testien suorittamiseksi verkkosivustollasi ja voit myös palkata kolmannen osapuolen palveluntarjoajia tarkastamaan fyysisten tuotteidesi, kuten lipunmyyntiautomaattien, saavutettavuuden.

Velvoite #7: Raportointi ja tarkastelu

Yritykset ovat velvollisia raportoimaan saavutettavuutta koskevista toimistaan ja niitä tarkastellaan säännöllisesti.

Esimerkki: Vuotuisen saavutettavuusraportin laatiminen, jossa kuvataan toimenpiteet, jotka on toteutettu EAA:n vaatimusten täyttämiseksi. Raportin tulisi olla julkisesti saatavilla ja se voisi olla osa yritysten yhteiskuntavastuuta (CSR, Corporate Social Responsibility) koskevia julkaisuja.

 

Saavutettavuuslain vaikutukset koskevat seuraavia tuotteita ja palveluita:

 • Tietokoneet ja käyttöohjelmistot
 • E-kirjat
 • Verkkokaupat
 • Pankkiautomaatit, lippuautomaatit ja lähtöselvitysautomaatit
 • Älypuhelimet
 • Digitaalisiin televisiopalveluihin liittyvät TV-laitteet
 • Televiestintäpalvelut, kuten palveluntarjoajan sovellukset ja verkkosivustot
 • Audiovisuaaliset mediapalvelut, kuten Netflix ja Spotify
 • Liikenteeseen liittyvät online- ja offline-palvelut, kuten lippuautomaatit, sovellukset ja verkkosivustot
 • Kaikki finanssipalvelut, kuten verkkopankkipalvelut

Kaikkien näiden tuotteiden ja palvelujen on oltava täysin kaikkien eurooppalaisten saavutettavissa riippumatta niiden tuotanto- tai alkuperämaasta.

 

Kuinka saavutettavuuslain toimeenpanoa valvotaan?

Yksittäiset jäsenvaltiot huolehtivat toimeenpanosta. Tämä tarkoittaa, että valvonnan taso voi vaihdella maakohtaisesti. Päätavoite pysyy kuitenkin samana: varmistaa, että yritykset tekevät osansa yhteiskunnan inklusiivisuuden lisäämiseksi.

 

Mitä sakkoja tai rangaistuksia yritykset voivat odottaa, jos saavutettavuuslakia ei noudateta?

Vaikka tarkat sakot ovat vielä määrittelemättä, noudattamatta jättäminen voi johtaa merkittäviin taloudellisiin rangaistuksiin. Ennen kaikkea yritykset ovat vaarassa vieraantua suuresta osasta väestöä ja jäädä paitsi markkinoista, jotka tulevat vain kasvamaan.

 

Mitä voimme oppia Yhdysvaltojen tilanteesta ja Americans with Disabilities Act (ADA) -laista?

Verkkosivustojen esteettömyys on ollut osa ADA:a 2000-luvun alusta lähtien ja siihen liittyvät oikeudenkäynnit ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosina. Verkkosivustojen saavutettavuutta koskevien oikeudenkäyntien ennuste vuodelle 2023 oli 4220 oikeudenkäyntiä – 185 enemmän kuin edellisenä vuonna ja lähes kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2018.

Tekoälytyökalut ja muut kolmannen osapuolen ohjelmat saavutettavuuden skannausta varten eivät ole auttaneet yhdysvaltalaisia yrityksiä niin paljon kuin ne olisivat toivoneet. UsableNETin raportin mukaan oikeudenkäynnit ovat lisääntyneet myös tällaisia palveluja käyttäviä yrityksiä vastaan.

Tähän mennessä 84 % verkkosivustojen saavutettavuutta koskevista kanteista on nostettu verkkokaupan alan yrityksiä vastaan.

 

Keskeiset huomiot

 • Saavutettavuuslaki kehottaa yrityksiä inklusiivisuuden lisäämiseen.
 • EAA asettaa yrityksille uusia velvoitteita aina verkkosivustojen saavutettavuudesta tuotesuunnitteluun.
 • Vaatimusten noudattamatta jättäminen ei ole vaihtoehto. Käyttöön otetaan tiukat täytäntöönpanomekanismit.
 • Saavutettavuuslaki hyödyttää sekä kuluttajia että yrityksiä. On korkea aika nähdä esteettömyys taakan sijasta mahdollisuutena kasvuun ja inklusiivisuuteen.

 

Kuinka Vaimo voi auttaa sinua varmistamaan vaatimustenmukaisuuden

Navigointi saavutettavuuslain kompleksisissa kysymyksissä voi olla pelottava tehtävä. Jos olet epävarma siitä, kuinka ottaa käyttöön parhaat käytännöt ja ylläpitää vaatimustenmukaisuutta, Vaimo on täällä auttamassa sinua.

Parannamme jatkuvasti asiakkaidemme ja heidän asiakkaidensa kokemuksia ja asiakkaidemme auttaminen saavutettavuuslain vaatimusten täyttämisessä on yksi prioriteeteistamme.

Asiakaskokemus »

 

Lähteet

European accessibility act, The European Comission
United Nations, Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD)
WHO, Global report on health equity for persons with disabilities
Forbes, Website Accessibility Lawsuits Rising Exponentially In 2023 According To Latest Data