Välkommen till steg två i planeringen i att bygga er digitalt strategiska roadmap. I vår tidigare artikel förklarade vi vikten av att sätta mål på kort sikt, medellång och på lång sikt och hur vi arbetar nära våra kunder som en del av vårt övergripande framgångsprogram för våra kunder.

En viktig del av att kunna fira framgång är att definiera ”framgång” tidigt i processen – vad betyder framgång för er som handlare? Ett av de bästa sätten att göra detta är genom att se till att er digitala roadmap är väl definierad och införstådd av alla intressenter.

För att kortfattat sammanfatta, nedan är några viktiga steg i vår process för digital roadmap-planering:

 • Identifiera affärsmässiga och digitala mål på kort, medellång och lång sikt
 • Identifiera de viktigaste resultatindikatorerna som kommer att leda till framgång
 • Samla och brainstorma taktik (aktiviteter och projekt) som kommer att driva dessa KPI:er och mål till framgång
 • Prioritera aktiviteterna och projekten baserat på kostnad och effekt
 • Bygg upp en tematisk plan på en övergripande nivå
 • Skapa en visuell tidsbaserad roadmap

I den här artikeln kommer vi att titta på vår metod för bästa praxis för att sätta KPI:er, den föreslagna mätfrekvensen, varför KPI:er misslyckas samt några ytterligare rekommendationer för att säkerställa att raI:er inte bara sätts korrekt utan även att era mål uppfylls. Det är viktigt att konfigurera era KPI:er så att de har en direkt inverkan på er förmåga att uppnå era mål.

KPI:er definierade

En KPI definieras som ett värde med ett mål som är en integrerad del av ert företags framgång. Varje företag har mål och dessa berör vanligtvis områden som ekonomiska resultat, kundnöjdhet, operationell effektivitet etc.

KPI:er är inrättade för att spåra effektiviteten på mål och se till att roadmapens planerade aktiviteter och projekt hjälper till att flytta nålen till rätt områden.

Frekvens

Det är viktigt att veta hur ofta ni ska mäta era KPI:er. Utvärderingsfrekvensen kan öppna nya möjligheter och till och med hjälpa till att hitta olika sätt att uppnå era mål. Följande frekvenser används vanligtvis vid mätning av KPI:er:

 • Live (spåras kontinuerligt)
 • Dagligen
 • Varje vecka
 • En gång i månaden
 • Kvartals
 • Vartannat år
 • Årligen

Det är också viktigt att ställa in KPI:er på kort och lång sikt. Att ha en bra bild av era omedelbara mål och en långsiktig vision om vart ni vill komma, ger en bra överblick över er strategi. Börja med långsiktiga KPI:er och arbeta bakåt därifrån för att definiera de kortsiktiga målen. Den verkliga fördelen med att sätta upp KPI:er på kort sikt är att det kan ge er snabb feedback hur ni presterar och ge tid att korrigera kursen.

Lämna utrymme att återutvärdera KPI-mål och var realistisk vad gäller faktiska prestation och vad ni känner att det är möjligt att uppnå framöver.

Att sätta KPI:er

När ni sätter KPI:er finns det några viktiga aspekter att täcka. Först ska ni se till att ni tydligt har definierat vad KPI är. Vanligtvis är dessa välkända och väl använda mätvärden kopplade till kundupplevelse och ekonomiska resultat, men dessa kan även baseras på tids- och kostnadsbesparingar om detta skulle vara ett mål för verksamheten.

Några exempel:

 • Omsättning
 • Konverteringsfrekvens
 • Omsättning per besökare
 • Kundens livstid
 • NPS (Net promoter score)
 • Kundnöjdhet
 • Genomsnittligt ordervärde
 • Tid på hemsidan
 • Tiden att lösa ett kundserviceuppdrag

Därefter är det avgörande att ange en baslinje. Detta innebär att fånga det aktuella läget. Därifrån kan ni ställa in era mål på lång och kort sikt. I vissa fall kan sträckta mål användas för att ytterligare motivera team att nå över de initiala målen.

Slutligen är det viktigt att koppla en tidslinje till era mål och KPI:er. En bra metod är att använda följande och fylla i tomrummen:

Öka / minska (KPI) från X (baslinje) till Y (mål) med Z (datum)

t.ex:
Öka omsättningen från 10 till 20 miljoner kronor till 2023

Att ta ansvar för målen

Alla KPI:er ska ha en ägare som är ansvarig för att övervaka KPI:erna och uppnå de uppsatta målen. KPI:er behöver kontinuerlig skötsel och utvärdering. KPI:er kan också associeras med individens prestanda. Detta kan ha en direkt och positiv inverkan på att uppnå de mål som satts av verksamheten.

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att KPI:er kan misslyckas. Några vanliga orsaker till detta är KPI:er som saknar specificitet och inte definieras korrekt. KPI:er kan även misslyckas när det är oklart hur man mäter dem. Att se till att ni har tillgång till den information du behöver och att definiera datakällan i förväg är avgörande för anpassning. Den sista kontrollen är att se till att era KPI:er är möjliga. Att titta på kort- och långsiktiga mål utifrån rätt frekvens kommer hjälpa er att förstå om ni är på rätt väg eller inte.

Senare i denna bloggserie kommer vi tillbaka till KPI:er och dess betydelse. När ni planerar er roadmap måste ni identifiera KPI:er som visar om er roadmap och aktiviteter är på rätt väg att hjälpa er att uppnå era mål.

I nästa artikel i vår artikelserie går vi igenom hur ni brainstormar taktik (digitala aktiviteter och projekt) som kommer att skapa er roadmap som driver era KPI:er och mål till framgång. Till nästa artikel