Sitouta asiakkaita merkityksellisen sisällön avulla kaikilla markkinoilla

Sisällön lokalisointistrategia on enemmän kuin pelkkiä sanoja – se on silta, joka yhdistää tuotteesi tai palvelusi erilaisille yleisöille.

Lokalisointi puolestaan on paljon enemmän kuin pelkkää kääntämistä – siinä huomioidaan esimerkiksi valuutat, päivämäärä- ja aikamuodot, mittayksiköt, kuvat, värit ja jopa kulttuurilliset viittaukset. Sisältösi tulisi tuntua siltä, kuin se olisi alun perinkin luotu juuri sille kohdeyleisölle, joka on kulloinkin tekemisissä sisältösi kanssa. Tämä parantaa käyttäjäkokemusta, sitoutumista ja sisällön kokonaisvaikutusta. Sisällön lokalisoinnilla on ratkaiseva rooli esteiden poistamisessa, luottamuksen rakentamisessa ja vahvan yhteyden luomisessa brändisi ja maailmanlaajuisten asiakkaidesi välille.

Keskustele kanssamme jo tänään! »

Mitä sisällön lokalisointi on?

Sisällön lokalisointi on prosessi jossa digitaalista sisältöä, kuten verkkosivustoja, ohjelmistoja, markkinointimateriaalia ja muuta mediaa, mukautetaan sopimaan tietyn alueen, maan, tai yleisön mieltymysten, kulttuurillisten normien, kielellisten nyanssien ja vaatimusten mukaiseksi.

Kuten sanottu, kyse on muustakin kuin pelkästä yksinkertaisesta kääntämisestä: tavoitteena on tuottaa sisältöä, joka on kulttuurillisesti sensitiivistä, merkityksellistä ja joka välittää tarkoitetun viestin tehokkaasti paikalliselle kohderyhmälle.

Miksi lokalisoida sisältöä?

Kenties paras esimerkki sisällön lokalisoimisen merkityksestä on surullisenkuuluisa tarina siitä, kuinka Pepsi tuli Kiinan markkinoille mainoslauseellaan “Come alive with the Pepsi generation”, joka valitettavasti käännettiin muotoon “Pepsi tuo esi-isäsi takaisin kuolleista”. Sen lisäksi, että iskulauseen merkitys katosi käännöksen myötä, sitä pidettiin kiinalaisessa kulttuurissa myös erittäin loukkaavana ja epäkunnioittavana.

Sisällön lokalisointi varmistaa, että brändi, viestintä ja sen tarkoitus otetaan vastaan paikallisessa ympäristössä niin kuin se oli alun perin tarkoitettu. Sisällön lokalisointi edistää hyviä asiakaskokemuksia ja myös osoittaa, että välität hyvän asiakaskokemuksen luomisesta.

Gartnerin tutkimuksen mukaan 89 % johtajista uskoo, että heidän suurin haasteensa on hyvän asiakaskokemuksen luominen. Jos hyvän asiakaskokemuksen saavuttaminen on sinulle tärkeää, kannattaa ottaa myös huomioon, että 72 % maailmanlaajuisista ostajista selaa verkkosivustoja mieluiten omalla kielellään.

Jos asiakaskokemus on kaikkein tärkeintä (ja me uskomme, että se on!), kokemuksen lokalisointi yksilölle on järkevää. Ja kuten tiedämme, paremmat kokemukset merkitsevät sitä, että asiakkaasi ostavat todennäköisemmin tuotteitasi tai palveluitasi!

Overhead shot of three people working around a table.

Lokalisoinnin merkitys asianmukaisuuden kannalta

Kuten mainittu, tehokas sisällön lokalisointistrategia käsittää muutakin kuin pelkän käännöstyön.

Kääntäminen tarkoittaa, että tietyllä kielellä tehty sisältö muunnetaan toiselle kielelle säilyttäen sisällön merkitys samana. Lokalisointiin kuuluu kulttuurillisten, asiayhteydellisten ja kielellisten tekijöiden huomioon ottaminen ja sisällyttäminen tekstiin, jotta se voidaan räätälöidä sopivaksi paikallisille markkinoille.

Tässä muutamia esimerkkejä:

 • USA:ssa Niken kenkäparia voidaan alueesta riippuen kutsua sanalla “sneakers” tai sanalla “tennis shoes”. Englantilainen henkilö sen sijaan kutsuisi samaa kenkäparia sanalla “trainers”.
 • Amerikan englannin lokalisointi brittienglanniksi tarkoittaa, että sanasta “behavior” tulee “behaviour”, sanasta “localization” tulee “localisation” ja sanasta “soccer” tulee “football”, ja niin edelleen.
 • Englanninkielisen sanan “wrist” kääntäminen koreaksi johtaa tarkalleen ottaen sanaan “hand-neck”, kun taas sanan “toes” kääntäminen venäjäksi johtaa sanaan “finger-legs”.
 • Kun englannin kielen lause “What is your name?” käännetään tanskaksi, tuloksena on “Hvad hedder du?” eli “Miksi sinua kutsutaan?”.

Sisällön lokalisointiin kuuluu käännöksen laajentaminen, jotta voidaan varmistaa, että kieli on asianmukaisesti muotoiltua ja paikallisten markkinoiden mukaan mukautettua sekä että se on linjassa sisältöstrategiasi ja brändiviestintäsi kanssa.

mountain landscape

Sisällön lokalisoinnin tärkeimmät vaiheet

 • Arvioi sisältö ja tunnista mitä on lokalisoitava. Ota huomioon teksti, kuvat, videot ja muu media
 • Tutki kohdekulttuurin arvoja, tapoja ja mieltymyksiä, jotta osaat mukauttaa sisällön sopivalla tavalla
 • Käännä tekstit tarkasti ja varmista samalla, että kielelle ominaiset seikat ja asiayhteys säilyvät
 • Muokkaa kuvia kulttuurin erityispiirteiden ja tottumusten mukaisesti ja korvaa visuaaliset elementit, jotka eivät ole paikallisesti sopivia
 • Mukauta sisältö vastaamaan paikallisia päivämäärämuotoja, mittayksiköitä, valuuttoja ja muita asiayhteyksiin liittyviä elementtejä
 • Optimoi lokalisoitu sisältö paikallisia hakukoneita varten käyttämällä aluekohtaisia avainsanoja ja -lauseita
 • Muokkaa käyttöliittymäelementtejä, ulkoasua ja designia vastaamaan kohdeyleisön visuaalisia mieltymyksiä
 • Tarkastele ja testaa lokalisoitua sisältöä perusteellisesti, jotta voit varmistaa tarkkuuden, kulttuurillisen soveltuvuuden ja toimivuuden
 • Arvioi, miten paikallinen kohdeyleisö kokee lokalisoidun sisällön ja käyttää sitä, jotta mahdolliset ongelmat voidaan ratkaista
 • Seuraa jatkuvasti sisällön toimivuutta ja tee tarvittavat päivitykset käyttäjäpalautteen ja muuttuvien trendien pohjalta
 • Varmista että lokalisoitu sisältö kunnioittaa kulttuurillisia normeja ja arvoja eikä aiheita väärinymmärryksiä
 • Ylläpidä johdonmukaista brändiviestintää ja mukauta sitä kulttuurillisiin nyansseihin sopivaksi

Lisää sisällöistä

Usein kysytyt kysymykset

Sisällön lokalisointi on prosessi, jossa digitaalinen sisältö mukautetaan tietyn alueen ja yleisön kulttuurillisten, kielellisten ja asiayhteydellisten mieltymysten mukaan.

Kääntäminen tarkoittaa tekstin muuntamista kielestä toiseen, kun taas lokalisointi kattaa laajemmat osa-alueet, kuten kulttuurilliset nyanssit, kuvamateriaalit ja asiayhteydet, jotta sisällöstä saadaan samaistuttavampaa ja vaikuttavampaa tietyllä kohdealueella.

Sisällön lokalisointi auttaa parantamaan käyttäjien sitoutumista ja varmistaa, että viestintäsi resonoi paremmin paikallisissa yleisöissäsi, mikä johtaa brändin uskottavuuden kasvamiseen ja maailmanlaajuiseen kattavuuteen.

Asianmukainen lokalisointi parantaa SEO:ta (hakukoneoptimointia) tekemällä sisällöstä paikallisten hakutermien kannalta relevanttia, mikä puolestaan parantaa orgaanista näkyvyyttä ja sijoittumista hakukoneissa. Muista että kaikki eivät käytä Googlea, joten selvitä, mitä hakukoneita yleisösi suosivat.

Asianmukainen lokalisointi parantaa SEO:ta (hakukoneoptimointia) tekemällä sisällöstä paikallisten hakutermien kannalta relevanttia, mikä puolestaan parantaa orgaanista näkyvyyttä ja sijoittumista hakukoneissa. Muista että kaikki eivät käytä Googlea, joten selvitä, mitä hakukoneita yleisösi suosivat.

Haasteita ovat johdonmukaisen brändiviestinnän ylläpitäminen eri kielillä, kulttuurillisesti sensitiivisten asioiden käsitteleminen sekä sanontojen ja vakiintuneiden termien tarkka kääntäminen.

Priorisoi sellaisen sisällön lokalisointi, joka toimii jo nyt hyvin ja sitouttaa yleisöäsi.

Lokalisointityökalut sujuvoittavat yleensä prosessia automatisoimalla tehtäviä, kuten kääntämistä ja kontekstiin sovittamista, mikä tekee prosessista tehokkaamman ja tarkemman.

Yhteistyön tekeminen natiivin kohdekielen taitajan tai kulttuuriasiantuntijan kanssa on hyvä ajatus. Paikallisen kielen tuntevat henkilöt voivat tarkastella lokalisoitua sisältöä ja antaa näkemyksiään, jotta kulttuurisilta harha-askeleilta voidaan välttyä.

Aikataulu vaihtelee sisällön kompleksisuuden, sisältötyypin ja lokalisointimäärän mukaan. Yksinkertaiset tehtävät voivat kestää joitain päiviä, kun taas suuremmat hankkeet viikkoja tai jopa kuukausia.

Sisällön lokalisointi parantaa käyttäjäkokemusta tekemällä sisällöstä samaistuttavampaa, tutumpaa ja helposti lähestyttävämpää kohdeyleisölle, mikä johtaa korkeampaan sitoutumiseen ja konversioasteisiin.

Onnistumista voidaan mitata sitoutumisen kasvamisessa, korkeammissa konversioasteissa ja laajentuneessa globaalissa tavoittavuudessa.

Automaattiset työkalut voivat olla hyödyllisiä, mutta niitä on käytettävä varauksella. Ammattitaitoinen, ihmisen tekemä tarkistus on ratkaisevan tärkeää paikkansa pitävyyden, asianmukaisuuden ja kulttuurillisen soveliaisuuden varmistamiseksi.

Lähes kaikki toimialat, joilla on maailmanlaajuinen yleisö voivat hyötyä sisällön lokalisoimisesta.

Säännölliset päivitykset ovat suositeltavia, jotta sisältö pysyy merkityksellisenä ja ajan tasaisena muuttuvien trendien, kulttuurillisten muutosten ja markkinapreferenssien myötä.

Sisällön lokalisointi kasvattaa sitoutumista sosiaalisessa mediassa räätälöimällä viestit siten, että ne resonoivat paikallisessa yleisössä. Kun sisältö on kulttuurillisesti relevanttia ja kielellisesti oikeaoppista, se kannustaa suurempaan vuorovaikutukseen sekä sisällön jakamiseen ja kommentointiin, mikä puolestaan lisää brändin näkyvyyttä ja yhteisön kasvua.

Image of wind powered windmills against a moody skyline

Mikä on sisällön lokalisointistrategia?

Sisällön lokalisointistrategia on tarkkaan määritelty suunnitelma, joka kertoo, miten digitaalista sisältöä mukautetaan ja räätälöidään, jotta se resonoi tehokkaasti tietyissä kohdeyleisöissä eri alueilla tai maissa. Strategia sisältää kulttuurilliset, kielelliset ja sisällölliset näkökohdat, jotta paikallisille yleisöille voidaan luoda sujuvia ja mielenkiintoisia kokemuksia.

Lokalisointistrategiaan kuuluu järjestelmällinen lähestymistapa, jolla varmistetaan, että sisältö pysyy autenttisena, merkityksellisenä ja samaistuttavana, noudattaen samalla kunkin alueen kulttuurillisia normeja. Kattava sisällön lokalisointistrategia kattaa useita osa-alueita, kuten kielellisen mukauttamisen, kuvien ja designinien muokkaukset sekä hakukoneoptimoinnin ja käyttäjäkokemuksen parantamisen. Kaikkien osa-alueiden tavoitteena on maksimoida sitoutuminen, brändin vaikuttavuus ja maailmanlaajuinen kattavuus.

Vaimo employees happily participating in a meeting in a conference room.

Miten sisällön lokalisointistrategiaa voidaan kehittää

Kun kehität sisällön lokalisointistrategiaa, sinun kannattaa ottaa huomioon muutama asia, ennen kuin teet merkittäviä investointeja. Olemme jakaneet prosessin neljään keskeiseen osaan, jotka auttavat sinua menestymään markkinoilla:

1. Valitse kohdemarkkinasi ja kieli/kielet

Tunnistatko vahvimmat markkina-alueesi? Monet yritykset ovat yllättyneitä kuullessaan, mitkä heidän markkinoistaan ovat sitoutuneimpia heidän sisältöönsä. Kun käynnistät lokalisointistrategiasi, kohdista se aluksi parhaiten menestyviin markkinoihisi, joissa on jo vakiintunut asiakaskunta.

Aloita valitsemalla tärkeimmät kielet parhaiten menestyville markkinoillesi yhdessä korkeatasoisen lokalisointitoimiston kanssa. Tämän ensimmäisen kokeilun avulla voit testata sisällön lokalisointistrategiaasi ja pystyt hiomaan prosessejasi ja työnkulkujasi. Yhteistyö hyvän kumppanin kanssa auttaa herättämään viestisi henkiin tavalla, joka resonoi kohdeyleisössäsi.

2. Tutustu kohdemarkkinoihisi

Kun kehität lokalisointistrategiaasi, tutustu asiakaskuntaasi syvällisemmin ja varmista, että pidät silmällä kulttuurillisia ja kielellisiä nyansseja ja käytäntöjä. Voit toteuttaa tämän ylläpitämällä organisaation sisäistä opasta, johon kirjataan markkinakohtaiset ilmaisut, alan terminologia ja paikallinen murre (huomioiden, mitä on asianmukaista käyttää).

Tämä auttaa sinua pysymään yhdenmukaisena, pitämään sisällön autenttisena paikallisille markkinoille ja välttämään viestinnällisiä virheitä.

3. Päätä, mikä sisältö lokalisoidaan

Ennen kuin ryhdyt tuumasta toimeen, selvitä mitä sisältöä haluat lokalisoida. Kehittyneiden työkalujen ja teknologioiden ansiosta kaikki sisältö (myös teksti, kuvat ja videot) voidaan mukauttaa. Esimerkkinä, musiikin suoratoistopalvelujätti Spotify toimii tällä hetkellä maailmanlaajuisesti yli 180 maassa ja käyttää erityistä lähestymistapaa markkinoille pääsemiseksi: kuvien lokalisointia.

Kuvien lokalisointi kattaa visuaalisen sisällön, värit, symbolit ja kulttuurilliset viittaukset varmistaakseen, että markkinointimateriaaleissa, verkkosivustoilla, sovelluksissa ja muissa medioissa käytetyt kuvat resonoivat tehokkaasti paikallisessa yleisössä. Spotify on käyttänyt tätä lähestymistapaa integroituakseen saumattomasti ympäri maailmaa.

Tunnista siis parhaiten toimiva sisältösi, olipa kyse sitten blogikirjoituksista, tuotteista, sovelluksista, videoista tai kuvista, ja aloita lokalisointi. Hyödynnä SEO:ta tutkimalla markkinakohtaisia hakukoneita ja tee avainsanatutkimuksesi niiden pohjalta. Tämä auttaa sinua myös tulkitsemaan tiettyjen aiheiden relevanssia vastaavilla markkinoilla.

4. Tunnista oikeat teknologiat ja työkalut

Tästä eteenpäin kyse on oikeiden valintojen tekemisestä yksilöllisen liiketoimintasi näkökulmasta. Haluat varmasti investoida oikeisiin työkaluihin, teknologioihin ja yrityksiin, jotta voit varmistaa sekä onnistuneen aloituksen että kestävän pidemmän aikavälin lokalisointistrategian, joka kasvaa yrityksesi mukana.

Services Ecommerce Strategy visual of

Kuinka Vaimo voi auttaa

Sisällön lokalisointi ei lopu ensimmäisen projektin jälkeen, vaan se on jatkuva prosessi, jonka avulla voidaan jatkuvasti mukauttaa ja hienosäätää viestintää, jotta se pysyy ajantasaisena ja asiakkaiden mukana. Investoimalla sisällön lokalisointipalveluun varmistat, että asiakkaasi – missä tahansa he ovatkin – saavat jatkuvasti yhdenmukaisen ja hyvän asiakaskokemuksen.

Me Vaimolla autamme sinua lokalisoimaan sisältösi saumattomasti, jotta saat yhteyden erilaisiin yleisöihin maailmanlaajuisesti. Näin kattava sisällön lokalisointipalvelumme toimii käytännössä:

Vaihe 1: Yleisö ja markkina-analyysi

Analysoimme kohdeyleisösi demografiset tiedot, mieltymykset, ongelmakohdat ja käyttäytymistavat. Näin ymmärrämme, miten lokalisoida heille resonoivaa sisältöä.

Vaihe 2: Tavoitteiden yhdenmukaistaminen

Varmistamme, että sisällön lokalisointistrategia on linjassa liiketoimintasi erityistavoitteiden, kuten esimerkiks brändin tunnettavuuden, liidigeneroinnin tai asiakkaiden kouluttamisen kanssa.

Vaihe 3: Sisällön suunnittelu

Kehitämme sisällön lokalisointia varten etenemissuunnitelman, joka sisältää aiheet, formaatit, kanavat ja jakeluaikataulut. Näin voimme varmistaa sisällön johdonmukaisuuden ja yhtenäisyyden.

Vaihe 4: Sisällön luomisen ohjeet

Luomme ohjeet sisällön sävyä, tyyliä, ääntä ja visuaalisia elementtejä varten, jotta voimme säilyttää yhtenäisen brändi-identiteetin kaikissa sisällön osissa.

Vaihe 5: Sisällön jakelu

Määritämme, missä ja miten sisältöä jaetaan – olipa kyse sitten sosiaalisesta mediasta, blogeista, uutiskirjeistä tai muista kanavista – jotta mahdollisimman suuri tavoittavuus ja sitoutuneisuus voidaan varmistaa.

Vaihe 6: SEO-integraatio

Laadimme hakukoneoptimointistrategian, jonka avulla parannamme hakukonenäkyvyyttä ja lisäämme orgaanista liikennettä.

Vaihe 7: Sisällön hallinnointi

Määrittelemme roolit, vastuualueet ja työnkulut sisällön lokalisointia, tarkistamista, hyväksymistä ja julkaisemista varten, jotta voimme varmistaa prosessin sujuvuuden ja tehokkuuden.

 

Me Vaimolla ymmärrämme, että tehokas sisällön lokalisointi on muutakin kuin vain kääntämistä – kyse on mukaansatempaavan kokemuksen luomisesta, joka resonoi maailmanlaajuisessa yleisössäsi. Räätälöidyn lähestymistapamme ja asiantuntemuksemme avulla autamme sinua laajentamaan brändisi tavoittavuutta ja vaikutusta.

Keskustele kanssamme jo tänään! »

Töitämme

 • Image of laptop screen featuring Runnings website

  Runnings

  Runnings on yksityisomisteinen jälleenmyyjä, joka tarjoaa laajan valikoiman erilaisia tuotteita, kuten lemmikkieläin-, urheilu-, metsästys-, kalastus-, puutarha-, maatalous-, ja taloustarvikkeita sekä vaatteita, jalkineita, leluja ja ulkovarusteita.…

  Tutustu projektiin
 • Discovery for Tarkett

  Tarkett Group on johtava lattianpäällysteiden valmistaja, jolla on yli 140 vuoden kokemus alalta. Tarkett tekee maailmanlaajuisesti yhteistyötä muiden johtavien lattiavalmistajien kanssa. Tarkett Groupilla on 34…

  Tutustu projektiin
 • Pronovias banner image of bride wearing a bridal gown

  Pronovias

  Pronovias Group on maailmanlaajuisesti johtava morsiuspukujen valmistaja, jonka pääkonttori sijaitsee Barcelonassa, Espanjassa. Pronovias on vaatettanut morsiamia yli 50 vuoden kokemuksella, yli 105 maassa. Yrityksen taival…

  Tutustu projektiin

Verkkokaupan ala kehittyy jatkuvasti. Me Vaimolla pysymme teknisen kehityksen kärjessä ja otamme jatkuvasti käyttöön uusia työkaluja ja taitoja.

Ota yhteyttä

Hei!

Valitse sivu: